Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

1. (trang 46 sgk Lịch Sử 6): - Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

Trả lời:

- Những dấu tích của Người tối cổ ở nước ta: răng của người Tối cổ, công cụ đá ghè đẽo thô sơ ...được tìm thấy ở:

   + Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn)

   + Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa)

   + Xuân Lộc (Đồng Nai)

- Thời gian sinh sống cách đây khoảng 40 – 30 vạn năm.

Vì vậy: Việt Nam là cái nôi quê hương của loài người.

2. (trang 46 sgk Lịch Sử 6): - Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?

- Địa điểm (hay nền văn hóa)

- Thời gian

- Tư liệu chính dùng để phân định

Trả lời:

Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

3. (trang 46 sgk Lịch Sử 6): - Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

- Vùng cư trú

- Cơ sở kinh tế

- Các quan hệ xã hội

Trả lời:

Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

4. (trang 46 sgk Lịch Sử 6): - Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc

Trả lời:

- Thời Văn Lang: Trống đồng

- Thời Âu Lạc: Thành Cổ Loa