Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Lịch sử lớp 12

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Hướng dẫn giải Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để lập bảng....
Đề bài Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì? Hướng dẫn giải ...
Đề bài Thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì? Hướng dẫn giải Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để trả lời....