Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử lớp 12

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới Hướng dẫn giải Dựa vào hiểu biết của bản thân và tài liệu sách báo...
Đề bài Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời. ...
Đề bài Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch sử 12 ...
Đề bài Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1900, 1991-1995, 1996-2000. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 ...
Đề bài Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. ...