Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử lớp 12

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. ...
Đề bài Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì? Hướng dẫn giải ...
Đề bài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 165, 166 để trả lời. ...
Đề bài Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965.  Hướng dẫn giải...
Đề bài Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1961 – 1965)? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167 để trả lời. ...
Đề bài Miền Bắc đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 158 – 161 để trả lời. ...
Đề bài Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 168, 169 để trả lời...
Đề bài Phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.  Hướng dẫn giải...
Đề bài Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954? Hướng dẫn giải...
Đề bài Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) và giành thắng lợi như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12...
Đề bài Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 157, 158 để trả lời Lời giải chi tiết...