Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 - Lịch sử lớp 12

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931.  Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét. Lời giải chi tiết Đây là những cuộc cao trào cách mạng ...
Đề bài Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 90, 91 để trả lời....
Đề bài Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. ...
Đề bài Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935).  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 97 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 95 để trả lời. ...
Đề bài Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh.  Hướng dẫn giải Tìm kiếm trên internet hoặc sách tư liệu để trả lời. ...
Đề bài Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử trang 91, 92 để trả lời.  Lời giải chi tiết - Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ...
Đề bài Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời......
Đề bài Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 93, 94, suy luận.  Lời giải chi tiết *Hoàn cảnh ra đời...