Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 - Lịch sử lớp 12

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời. ...
Đề bài Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 78 để trả lời. ...
Đề bài Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925.  Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức sgk Lịch sử 12 trang 80 để phân tích đưa ra nhận xét cụ thể...
Đề bài Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa.  Hướng dẫn giải ...
Đề bài Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 76, 77 để trả lời. ...
Đề bài Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 81, 82 để trả lời. ...