Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Lịch sử lớp 12

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66 và liên hệ với Cách mạng khoa ...
Đề bài Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66-68 để trả lời. ...
Đề bài Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 70 để giải thích. ...
Đề bài Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên lĩnh vực nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 69 để trả lời. Lời giải chi tiết Toàn cầu hóa có 4 biểu hiện chủ yếu sau đây...