Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố 

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Cách tiến hành Hướng dẫn giải a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn. b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố....
Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố Hướng dẫn giải Bản tổng hợp cần có các nội dung sau: a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính....
Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố Hướng dẫn giải - Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí...
Thu nhập, xử lí số liệu Hướng dẫn giải a)Thu nhập số liệu - Phác thảo đề cương - Xác định các nguồn thu nhập tài liệu: + Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh...
Viết báo cáo Hướng dẫn giải a) Các bước tiến hành - Xây dựng đề cương chi tiết. - Viết báo cáo theo đề cương, chú ý làm rõ các vấn đề chính của chủ đề được phân công....