Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Căn cứ vào số liệu thống kê bảng 43.2 (SGK trang 196), hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm Đề bài Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, ...
Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Đề bài Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ...
Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đề bài Hãy trình bày các thế mạnh đối với viêc phát triển kinh tế- xã hội...
Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng điểm Đề bài Hãy so sánh các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng điểm? Hướng dẫn giải...
Phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đề bài Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ...
Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Đề bài Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Hướng dẫn giải Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm vì...
Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm Đề bài Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm? Hướng dẫn giải...