Bài 18. Đô thị hóa

Bài 18. Đô thị hóa

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 18. Đô thị hóa được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 - 2005 Đề bài Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị ...
Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong nước Đề bài Dựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị ...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá Đề bài Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu khái niệm đô thị hóa ? Hướng dẫn giải Đô thị hóa là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội...
Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay Đề bài Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả ...
Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội Đề bài Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội ?...
Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta Đề bài Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta. Hướng dẫn giải Đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam : a) Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp....
Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo bảng số liệu ở bảng 18.1 Đề bài Vẽ biểu đồ (kết hợp cột kết hợp đường) thể hiện hiện quá trình đô thị hóa đô thị hóa ở nước ta...