Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hãy nêu hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí Đề bài Hãy nêu hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí. Hướng dẫn giải Phân bố dân cư chưa hợp lí dẫn đến những tác động tiêu cực như:...
Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường Đề bài Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường...
Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ suất gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh họa Đề bài Tai sao ở nước ta hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm ...
Từ bảng 16.2, hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng Đề bài Từ bảng 16.2, hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng. Hướng dẫn giải...
Từ bảng 16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn Đề bài Từ bảng16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị nông thôn....
Từ hình 16.1, hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn Đề bài Từ hình 16.1. Hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn. Hướng dẫn giải...
Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí ? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua Đề bài Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí ...