Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên này ? Đề bài Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên này? Hướng dẫn giải...
Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước Đề bài Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước....
Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta Đề bài Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta? Hướng dẫn giải *  Biểu hiện suy thoái tài nguyên đất:...
Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng Đề bài Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất ...
Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tại đất đồng bằng Đề bài Hãy nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng? Hướng dẫn giải * Biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đồng bằng:...
Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử dụng hợp lí và bảo vệ Đề bài Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử dụng hợp lí và bảo vệ? Hướng dẫn giải - Tài nguyên nước:...
Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học Đề bài Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng...
Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng loài động, thực vật tự nhiên ? Đề bài Nguyên nhân nào làm suy giảm số lượng loài động, thực vật tự nhiên? Hướng dẫn giải...
Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta ? Đề bài Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta? Hướng dẫn giải...
Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2005. Vì sao có sự biến động đó? Đề bài Nhận xét về biến đông diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 ...
Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào? Đề bài Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào? Hướng dẫn giải...