Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải Bài Tập Toán 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Cho hàm số f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0) a) Chứng tỏ rằng phương trình f(x)=0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó....
Giải bài 10 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 10 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích Bài 10 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình sau: Lời giải:...
Giải bài 11 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 11 trang 147 Bài 11 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần:...
Giải bài 12 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 12 trang 147 Bài 12 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số:...
Giải bài 13 trang 148 SGK Toán 12 Giải tích Bài 13 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = x2 + 1; x = -1; x = 2 và các trục hoành....
Giải bài 14 trang 148 SGK Toán 12 Giải tích Bài 14 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tìm thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x2 và y = x3 xung quanh trục Ox....
Giải bài 15 trang 148 SGK Toán 12 Giải tích Bài 15 (trang 148 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) (3 + 2i)z - (4 + 7i) = 2 - 5i...
Giải bài 16 trang 148 SGK Toán 12 Giải tích Bài 16 (trang 148 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn từng bất đẳng thức:...
Giải bài 2 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 145 SGK Giải tích 12): Cho hàm số Lời giải: a) Với a = 0 ta có hàm số  - Tập xác định : D = R. - Sự biến thiên :...
Giải bài 3 trang 146 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx+1. a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm: A(1;2)và B(-2;-1)....
Giải bài 4 trang 146 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 146 SGK Giải tích 12): Xét chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình: Trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét....
Giải bài 5 trang 146 SGK Toán 12 Giải tích. Bài 5 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = x4 + a4 + b a) Tính a, b để hàm số cực trị bằng 3/2 khi x =1....
Giải bài 6 trang 146 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 6 trang 146 Bài 6 (trang 146 SGK Giải tích 12): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi m = 2....
Giải bài 7 trang 146 SGK Toán 12 Giải tích. Bài 7 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho....
Giải bài 8 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 8 trang 147 Bài 8 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: Lời giải:...
Giải bài 9 trang 147 SGK Toán 12 Giải tích Bài 9 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau: Lời giải: a. 132x+1 – 13x - 12 = 0 ⇔ 13. 132x – 13x – 12 = 0 (1)...
Giải câu hỏi 1 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Định nghĩa sự đơn điệu ( đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng....
Giải câu hỏi 10 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 10 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nhắc lại định nghĩa số phức, số phức liên hợp, mô đun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức....
Giải câu hỏi 2 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 2 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu các điều kiện cần và đủ để hàm số f(x) đơn điệu trên một khoảng....
Giải câu hỏi 3 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 3 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị ( cực đại cực tiểu) tại điểm xo...
Giải câu hỏi 4 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 4 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số....
Giải câu hỏi 5 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 5 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của loogarit....
Giải câu hỏi 6 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 6 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu định lí về quy tắc logarit, công thức đổi cơ số. Lời giải: • Quy tắc tính logarit...
Giải câu hỏi 7 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 7 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit, mối liên hệ giữa đồ thị của hàm số mũ cà hàm số logarit cùng cơ số....
Giải câu hỏi 8 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 8 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm. Lời giải: Nguyên hàm...
Giải câu hỏi 9 trang 145 SGK Toán 12 Giải tích Câu hỏi 9 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu định nghĩa và các phương pháp tính tích phân. Lời giải: • Định nghĩa...