Ôn tập chương 4 giải tích 12

Giải Bài Tập Toán 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 143 SGK Giải tích 12): Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?...
Giải bài 1 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số thực? Lời giải: Chọn đáp án B. Ta xét các phương án :...
Giải bài 10 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 10 (trang 144 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) 3z2 + 7z + 8 = 0 b) z4 - 8 = 0 c) z4 - 1 = 0...
Giải bài 11 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích. Bài 11 (trang 144 SGK Giải tích 12): Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4. ...
Giải bài 12 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 12 trang 144 Bài 12 (trang 144 SGK Giải tích 12): Cho hai số phức z1,z2, biết rằng z1+z2 và z1.z2 là hai số thực....
Giải bài 2 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 143 SGK Giải tích 12): Tìm mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực....
Giải bài 2 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 2 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 144 SGK Giải tích 12): Số nào trong các số sau là số ảo?...
Giải bài 3 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 143 SGK Giải tích 12): Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?...
Giải bài 3 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng? (A). i1977=-1 (B). i2345=i (C). i2005=1 (D). i2006=-i...
Giải bài 4 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 143 SGK Giải tích 12): Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình a, b , c?...
Giải bài 4 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 144 SGK Giải tích 12): Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? (B). (1+i)8 = 16i. ...
Giải bài 5 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 143 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức z thỏa mãn điều kiện:...
Giải bài 5 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 144 SGK Giải tích 12): Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?...
Giải bài 6 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 6 (trang 143 SGK Giải tích 12): Tìm các số thực x, y sao cho: a) 3x+yi=2y+1+(2-x)i b) 2x+y-1=(x+2y-5)i...
Giải bài 6 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 6 (trang 144 SGK Giải tích 12): Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? C. Mô đun của số phức z là một số thực dương...
Giải bài 7 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 7 (trang 143 SGK Giải tích 12): Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó....
Giải bài 8 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 8 trang 143 SGK Toán 12 Giải tích Bài 8 (trang 143 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau:...
Giải bài 9 trang 144 SGK Toán 12 Giải tích Bài 9 (trang 144 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) (3 + 4i)x + ( 1 – 3i) = 2 + 5i; b) (4 + 7i)x - (5 – 2i) = 6ix...