Ôn tập chương 3 giải tích 12

Giải Bài Tập Toán 12 Ôn tập chương 3 giải tích 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 126 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 126 SGK Giải tích 12): a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng. b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa....
Giải bài 1 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 1 trang 128 Bài 1 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính  , kết quả là: Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 12 Giải tích. Bài 2 (trang 126 SGK Giải tích 12): a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn. b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa. ...
Giải bài 2 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 2 trang 128 Bài 2 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính  , kết quả sai là: Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 3 trang 126. Bài 3 (trang 126 SGK Giải tích 12): Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: Lời giải:...
Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 3 trang 128 Bài 3 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tích phân Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 4 trang 126 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 4 trang 126. Bài 4 (trang 126 SGK Giải tích 12): Tính: Lời giải:...
Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hai tích phân  . Hãy chỉ ra khẳng định đúng: Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 5 trang 127 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 5 trang 127 Bài 5 (trang 127 SGK Giải tích 12): Tính: Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 5 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 128 SGK Giải tích 12): Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong: Lời giải: a) Chọn đáp án C. Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:...
Giải bài 6 trang 127 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 6 trang 127 Bài 6 (trang 127 SGK Giải tích 12): Tính: Lời giải: Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Ôn tập chương 3 khác :...
Giải bài 6 trang 128 SGK Toán 12 Giải tích Bài 6 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng: (A). 0 (B). –π (C). π (D). π/6...
Giải bài 7 trang 127 SGK Toán 12 Giải tích Bài 7 (trang 127 SGK Giải tích 12): Xét hình phẳng D giới hạn bởi y=2√(1-x2 ) và y=2(1-x) a) Tính diện tích hình D b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành....