Bài ôn tập chương 2

Giải Bài Tập Toán 12 Bài ôn tập chương 2

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực Lời giải: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương; α,β là những số thực tùy ý. Khi đó ta có: ...
Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 1 trang 91. SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 91 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của hàm số  (A). (–∞; 1) ∪ (2; +∞). (B). (1; 2). (C). R\{1}. (D). R\ {1; 2}....
Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa Lời giải: Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞)....
Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 2 trang 91. SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 91 SGK Giải tích 12): Chọn phương án đúng: Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 2 khác:...
Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit. Lời gải: a) Hàm số mũ: y = ax - Tập xác định: D = R. - Chiều biến thiên:    + y = ax.lna    a > 1 ⇒ y’ > 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên R.    0 < a < 1 ⇒ y’ < 0 ⇒ Hàm số nghịch biến trên R....
Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 91 SGK Giải tích 12): Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-x2). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. f’(2) = 1 B. f’(2)= 0 C. f’(5) = 1,2 D. f’(-1)= -1,2...
Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 4 trang 90. Bài 4 (trang 90 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của hàm số: Lời giải:...
Giải bài 4 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 91 SGK Giải tích 12): Cho hàm số g(x) =  Nghiệm của bất phương trình g(x) > 0 là: A. x > 3 B. x < 2 hoặc x > 3 C. 2 < x < 3 D. x < 2. Lời giải: Chọn đáp án C....
Giải bài 5 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12): Biết 4x + 4-x = 23. Hãy tính 2x + 2-x Lời giải: (2x + 2-x)2 = 22x + 2.2x.2-x + 2-2x = 4x + 2 + 4-x = (4x + 4-x) + 2 = 23 + 2 = 25 Mà 2x + 2-x > 0 ⇒ 2x + 2-x = 5...
Giải bài 5 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 91 SGK Giải tích 12): Trong các hàm số: A. f(x)      B. g(x) C. h(x)      D. g(x) và h(x) Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 2 khác:...
Giải bài 6 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 6 trang 90. Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12): Cho logab = 3; logac = -2 Lời giải:...
Giải bài 6 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích Bài 6 (trang 91 SGK Giải tích 12): Số nghiệm của phương trình 22x2 – 7x – 5 = 1 (A). 0;     (B). 1;     (C). 2;     (D) 3. Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 2 khác:...
Giải bài 7 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 7 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình: Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 2 khác:...
Giải bài 7 trang 91 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 7 trang 91 Bài 7 (trang 91 SGK Giải tích 12): Nghiệm của phương trình 10log9 = 8x + 5 Lời giải: Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài ôn tập Chương 2 khác:...
Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình: Lời giải: Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -1) Kết hợp với điều kiện, vậy bất phương trình có tập nghiệm:...