Bài Ôn tập chương 1 Giải tích 12

Giải Bài Tập Toán 12 Bài Ôn tập chương 1 Giải tích 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số Lời giải: - Điều kiện đồng biến, nghịch biến của hàm số:...
Giải bài 10 trang 46 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 10 (trang 46 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = -x4 + 2mx2 - 2m + 1 (m tham số) có đồ thị là (Cm). a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số. d) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành? c) Xác định để (Cm) có cực đại, cực tiểu....
Giải bài 11 trang 46 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 11 (trang 46 SGK Giải tích 12): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của đường thẳng y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N....
Giải bài 12 trang 47 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 12 (trang 47 SGK Giải tích 12): Cho hàm số a) Giải phương trình f'(sin x) = 0. b) Giải phương trình f"(cos x) = 0. c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f"(x) = 0....
Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 2 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm. Tìm các cực trị của hàm số: y = x4 - 2x2 + 2 Lời giải: a) Cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm:...
Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 3 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cách tìm ra tiệm cận ngang và tiệm cận dứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số ...
Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 4 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Lời giải: Hàm số y = f(x) Các bước khảo sát hàm số: 1. Tìm tập xác định của hàm số 2. Sự biến thiên...
Giải bài 5 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 5 (trang 45 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = 2x2 + 2mx + m - 1 có đồ thị là (Cm), m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = -1 b) Xác định m để hàm số:     i) Đồng biến trên khoảng (-1; +∞)     ii) Có cực trị trên khoảng (-1; +∞) ...
Giải bài 6 trang 45 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 6 (trang 45 SGK Giải tích 12): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: f(x) = -x3 + 3x2 + 9x + 2 b) Giải phương trình f'(x - 1) > 0. c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0, biết rằng f'(x0) = -6....
Giải bài 7 trang 45-46 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 7 (trang 45-46 SGK Giải tích 12): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y = x3 + 3x2 + 1 b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm phương trình sau theo m: x3 + 3x2 + 1 = m/2 c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C)....
Giải bài 8 trang 46 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 8 (trang 46 SGK Giải tích 12): Cho hàm số: f(x) = x3 - 3mx2 + 3(2m - 1)x + 1 (m là tham số). a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định. b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu? c) Xác định m để f"(x) > 6x....
Giải bài 9 trang 46 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 9 (trang 46 SGK Giải tích 12): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: b) Viết phương tình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f"(x) = 0. c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: x4 - 6x2 + 3 = m....