Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 89 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải: Vậy phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 1) ∪ (2; +∞) Vậy bất phương trình có tập nghiệm  Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; 1]...
Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình: Lời giải: a) Điều kiện: 4 - 2x > 0 hay x < 2 Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -30] Kết hợp với điều kiện xác định được x > 3. Vậy bất phương trình có tập nghiệm (3; +∞)....
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình ax ≥ b, ax < b, ax ≤ b. Lời giải: Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86...
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 87 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 87: Giải bất phương trình 2x + 2-x – 3 < 0. Lời giải: Đặt 2x = t. ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:...
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 88 Toán 12 Giải tích. Bài 6 trang 88 Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình log_a⁡x ≥ b, log_a⁡x < b, log_a⁡x ≤ b. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 89 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89: Giải bất phương trình log1/2(2x + 3) > log1/2(3x + 1) (1). Lời giải: (1) ⇔ 3x + 1 < 2x + 3 ⇔ x < -2. Các bài giải bài tập Toán 12 Giải Tích khác:...