Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ: Lời giải: Kiến thức áp dụng SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 1 trang 84 ...
Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 12 Giải tích  Bài 2 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ: Lời giải: SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 2 trang 84...
Giải bài 3 trang 84 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 3 trang 84 Bài 3 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương rình lôgarit: Lời giải: Với điều kiện trên phương trình: log3(5x + 3) = log3(7x + 5) tương đương:...
Giải bài 4 trang 85 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 85 SGK Giải tích 12): Giải phương trình: Lời giải: SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 4 trang 85...
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 80 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 80: Giải phương trình 6(2x - 3) = 1 bằng cách đưa về dạng aA(x) = aB(x) và giải phương trình A(x) = B(x). ...
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 81 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 81: Giải phương trình 1/5 . 52x + 5 . 5x = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = 5x. Lời giải: Đặt t = 5x, ta có (1)⇔ 1/5.t2 + 5t = 250 ⇔ t2 + 25t - 1250 = 0 ⇔ t = 25 hoặc t = -50(loại) ⇔ 5x ⇔ x = 2....
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 82: Cho phương trình log3⁡x + log9⁡x = 6. Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số. Lời giải: log9⁡x = log32x = 1/2 log3x. Vây phương trình đã cho tương đương với phương trình: log3⁡x + 1/2 log3x = 6....
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 83: Giải phương trình (log2x)2 - 3log2⁡x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2⁡x. Lời giải: Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:...