Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 77 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số: Lời giải: a) Hàm số y = 4x - Tập xác định: D = R. - Sự biến thiên: + y' = 4x.ln4 > 0 ∀ x ∈ R. ⇒ Hàm số đồng biến trên R. ⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số....
Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 2 trang 77. Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm Lời giải:...
Giải bài 3 trang 77 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số: Lời giải: a) Hàm số y = log2(5 - 2x) xác định Vậy tập xác định của hàm số là  b) Hàm số y = log3(x2 - 2x) xác định ...
Giải bài 4 trang 78 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 78 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số: Lời giải: a) Hàm số y = logx - Tập xác định: D = (0; +∞). - Chiều biến thiên: + Đạo hàm: ⇒ Hàm số đồng biến trên D. ⇒ x = 0 (trục Oy) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số....
Giải bài 5 trang 78 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 78 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số Lời giải: SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 5 trang 78...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 71 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 71: Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 75: Tìm đạo hàm của hàm số y = ln(x + √(1+ x^2 )). Lời giải: Các bài giải bài tập Toán 12 Giải Tích khác: Bài 4 trang 75...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 77 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 77: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36. Lời giải: Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng y = x....