Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 140 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 140 SGK Giải tích 12): Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121. Lời giải: Căn bậc hai của -7 là ±i √7...
Giải bài 2 trang 140 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) -3z2 + 2z - 1 = 0 b) 7z2 + 3z + 2 = 0 c) 5z2 - 7z + 11 = 0...
Giải bài 3 trang 140 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) z4 + z2 - 6 = 0 b) z4 + 7z2 + 10 = 0...
Giải bài 4 trang 140 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho a, b, c ∈R,a ≠ 0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0....
Giải bài 5 trang 140 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và z− làm nghiệm....
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 139 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 139: Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a ? Lời giải:...