Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 16 trang 22 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 16 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = sin4x+cos4⁡x....
Giải bài 17 trang 22 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 17 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:...
Giải bài 18 trang 22 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 18 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:...
Giải bài 19 trang 22 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 19 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho tam giác đều ABC cạnh a....
Giải bài 20 trang 22 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Bài 20 (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Một hợp tác xã nuôi cá trong hồ....