Bài 3 : Phép chia số phức

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 3 : Phép chia số phức

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 138 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 1 trang 138 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép chia sau:...
Giải bài 2 trang 138 SGK Toán 12 Giải tích. Bài 2 (trang 138 SGK Giải tích 12): Tìm nghịch đảo của z là: a) z = 1 + 2i. b) z = √2 - 3i. c) z = i. d) z = 5 + i√3....
Giải bài 3 trang 138 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 138 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau: Lời giải: a) 2i(3 + i)(2 + 4i) = (6i + 2i2)(2 + 4i)...
Giải bài 4 trang 138 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 4 trang 138. Bài 4 (trang 138 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau: Lời giải: a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i....
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 136 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 136: Cho z = 2 + 3i. Hãy tính z + u- và z.u-. Nêu nhận xét....
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 138 Toán 12 Giải tích. Toán 12 Giải tích. Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 138: Thực hiện các phép chia sau: ...