Bài 1 : Số phức

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 1 : Số phức

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 133 SGK Toán 12 Giải tích Bài 1 (trang 133 SGK Giải tích 12): Tính phần thực phần ảo của số phức x, biết: a) z = 1 - πi b) z = √2 - i c) z = 2 √2 d) z = -7i...
Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 133 SGK Giải tích 12): Tìm các số thực x và y, biết: a) (3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i b) (1 - 2x) - i√3 = √5 + (1 - 3y)i ...
Giải bài 3 trang 133 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 133 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:...
Giải bài 4 trang 134 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 4 trang 134 Bài 4 (trang 134 SGK Giải tích 12): Tính |z|, với: a) z = -2 + i √3 b) z = √2- 3i c) z = -5 d) z = i√3...
Giải bài 5 trang 134 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 134 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện:...
Giải bài 6 trang 134 SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 6 trang 134 Bài 6 (trang 134 SGK Giải tích 12): Tìm z, biết: a) z = 1 - i√2 b) z = -√2 + i√3 c) z = 5 d) z = 7i...
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 130 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 130: Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i....
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 131 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 131: Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng - √3/2....
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 132 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 132: a) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau: 3 – 2i, -4i, 3....
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 133 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 133: Cho z = 3 – 2i. a) Hãy tính z- và . Nêu nhận xét. b) Tính |z| và |z-|. Nêu nhận xét....